photogalvanic cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photogalvanic cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photogalvanic cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photogalvanic cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photogalvanic cell

    * kỹ thuật

    pin quang điện

    pin quang gavanic