photodramatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photodramatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photodramatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photodramatic.

Từ điển Anh Việt

  • photodramatic

    * tính từ

    thuộc kịch điện ảnh