photocurrent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photocurrent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photocurrent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photocurrent.

Từ điển Anh Việt

  • photocurrent

    * danh từ

    dòng quang điện