photochromism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photochromism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photochromism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photochromism.

Từ điển Anh Việt

  • photochromism

    * danh từ

    sự thay đổi màu theo ánh sáng