photoautotrophic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoautotrophic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoautotrophic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoautotrophic.

Từ điển Anh Việt

  • photoautotrophic

    * tính từ

    (thuộc) xem photoautotroph