photo-actinic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photo-actinic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photo-actinic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photo-actinic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photo-actinic

    * kỹ thuật

    quang hóa