phellogenetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phellogenetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phellogenetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phellogenetic.

Từ điển Anh Việt

  • phellogenetic

    xem phellogen