pharmacopoeial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pharmacopoeial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pharmacopoeial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pharmacopoeial.

Từ điển Anh Việt

  • pharmacopoeial

    xem pharmacopoeia