pharmacopedia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pharmacopedia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pharmacopedia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pharmacopedia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pharmacopedia

    * kỹ thuật

    y học:

    bào chế học