pharmacologically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pharmacologically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pharmacologically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pharmacologically.

Từ điển Anh Việt

  • pharmacologically

    xem pharmacology

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pharmacologically

    with regard to pharmacology

    pharmacologically, this plant could have important applications