pharisaically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pharisaically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pharisaically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pharisaically.

Từ điển Anh Việt

  • pharisaically

    xem pharisaic