phaneritic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phaneritic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phaneritic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phaneritic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phaneritic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    biển tĩnh