phamacophobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phamacophobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phamacophobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phamacophobia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phamacophobia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng sợ thuốc