phallaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phallaceae

    a family of fungi belonging to the order Phallales and comprising the true stinkhorns

    Synonyms: family Phallaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).