phagomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phagomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phagomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phagomania.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phagomania

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng cuồng ăn