pezizales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pezizales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pezizales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pezizales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pezizales

    order of mostly saprophytic fungi having cup-shaped ascocarps

    Synonyms: order Pezizales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).