peyer's patch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peyer's patch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peyer's patch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peyer's patch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peyer's patch

    any of several lymph nodes in the walls of the intestines near the junction of the ileum and colon

    Synonyms: Peter's gland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).