petrosterling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrosterling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrosterling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrosterling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrosterling

    * kinh tế

    đồng bảng dầu hỏa