petriplate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petriplate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petriplate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petriplate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petriplate

    * kỹ thuật

    y học:

    đĩa petri