petaliferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petaliferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petaliferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petaliferous.

Từ điển Anh Việt

  • petaliferous

    * tính từ

    có cánh hoa