pestiferously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pestiferously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pestiferously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pestiferously.

Từ điển Anh Việt

  • pestiferously

    xem pestiferous