pervasiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pervasiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pervasiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pervasiveness.

Từ điển Anh Việt

  • pervasiveness

    xem pervasive

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pervasiveness

    the quality of filling or spreading throughout

    the pervasiveness of the odor of cabbage in tenement hallways