perthes disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perthes disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perthes disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perthes disease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perthes disease

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh Perthes