persorption mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persorption mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persorption mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persorption mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • persorption mixture

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hỗn hợp hấp thụ