personae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personae.

Từ điển Anh Việt

  • personae

    * danh từ

    số nhiều

    xem persona