personableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personableness.

Từ điển Anh Việt

  • personableness

    xem personable

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • personableness

    the complex of attributes that make a person socially attractive