person-night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

person-night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm person-night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của person-night.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • person-night

    * kinh tế

    số người-trên-đêm