persecutional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persecutional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persecutional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persecutional.

Từ điển Anh Việt

  • persecutional

    xem persecution