perityphlitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perityphlitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perityphlitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perityphlitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perityphlitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm quanh manh tràng