peritenonitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peritenonitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peritenonitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peritenonitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peritenonitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm bao gân