peristediinae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peristediinae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peristediinae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peristediinae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peristediinae

    in some classifications considered a subfamily of Triglidae comprising the armored searobins

    Synonyms: subfamily Peristediinae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).