perishability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perishability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perishability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perishability.

Từ điển Anh Việt

 • perishability

  xem perishable

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perishability

  * kinh tế

  sự hư hại

  sự hư hỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perishability

  unsatisfactoriness by virtue of being subject to decay or spoilage or destruction

  Synonyms: perishableness