perineuritric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perineuritric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perineuritric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perineuritric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perineuritric

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc viêm bao ngoài thần kinh