perinephritis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perinephritis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perinephritis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perinephritis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perinephritis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm quanh thận