perineovulvar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perineovulvar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perineovulvar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perineovulvar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perineovulvar

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc đáy chậu - âm hộ