perfervidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfervidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfervidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfervidness.

Từ điển Anh Việt

  • perfervidness

    xem perfervid