penultimately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penultimately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penultimately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penultimately.

Từ điển Anh Việt

  • penultimately

    xem penultimate