pentasyllable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentasyllable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentasyllable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentasyllable.

Từ điển Anh Việt

  • pentasyllable

    /,pentə'siləbl/

    * danh từ

    từ năm âm tiết