pentasyllabic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentasyllabic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentasyllabic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentasyllabic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pentasyllabic

    having or characterized by or consisting of five syllables

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).