pentapetalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentapetalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentapetalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentapetalous.

Từ điển Anh Việt

  • pentapetalous

    /,pentə'petələs/

    * tính từ

    (thực vật học) có năm cánh (hoa)