pentacid base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentacid base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentacid base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentacid base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pentacid base

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bazơ năm lần