pentacapsular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentacapsular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentacapsular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentacapsular.

Từ điển Anh Việt

  • pentacapsular

    * tính từ

    (thực vật học) năm túi; năm ô