penta-, pent- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penta-, pent- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penta-, pent- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penta-, pent-.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • penta-, pent-

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    có năm (tiếp đầu ngữ)