pen-pusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen-pusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen-pusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen-pusher.

Từ điển Anh Việt

  • pen-pusher

    * danh từ

    người cạo giấy