pen-friend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen-friend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen-friend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen-friend.

Từ điển Anh Việt

  • pen-friend

    * danh từ

    bạn trên thư từ; quan hệ bạn bè qua thư từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pen-friend

    Similar:

    pen pal: a person you come to know by frequent friendly correspondence