pemphigous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pemphigous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pemphigous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pemphigous.

Từ điển Anh Việt

  • pemphigous

    xem pemphigus

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pemphigous

    of or relating to or manifesting pemphigus