pemphigoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pemphigoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pemphigoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pemphigoid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pemphigoid

    * kỹ thuật

    y học:

    dạng pemphigus