peltmonger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peltmonger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peltmonger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peltmonger.

Từ điển Anh Việt

  • peltmonger

    * danh từ

    người bán da sống