pelleting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelleting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelleting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelleting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pelleting

    * kỹ thuật

    nối hạt kích nổ

    sự đóng viên