pedologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedologist.

Từ điển Anh Việt

  • pedologist

    /pi'dɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà thổ nhưỡng học